Onderwijskundig en Pedagogisch

 
Onderwijs geven vanuit rust en regelmaat is een belangrijk uitgangspunt. De eigenheid van ieder kind is zoveel mogelijk het uitgangspunt van ons handelen. Vanuit het besef dat een kind deel uitmaakt van een groep wordt er gezorgd voor een veilige sfeer en een prettige leeromgeving met respect voor iedereen. De kinderen zijn gemotiveerd voor de taak en de eigen ontwikkeling. 

Op Kameleon worden de kinderen gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Zij vormen samen een groep die sociaal-emotioneel bij elkaar passen/horen en worden begeleid door hun eigen leerkracht. 
We besteden op de Kameleon aandacht aan het ontwikkelen van een positief groepsklimaat waarin de kinderen zichzelf leren kennen en voor zichzelf leren opkomen en de grenzen van anderen leren respecteren. 
De kinderen leren en ervaren dat iedereen anders is en leren elkaar te respecteren. 

Op de Kameleon wordt binnen de groep gewerkt volgens het model van de convergente differentiatie. 
We kunnen binnen dit model versnippering van de instructietijd voorkomen én de eigen leerkracht kan goed zicht houden op de totale ontwikkeling van alle kinderen uit de groep. 
Dit betekent dat de groep wat betreft basisniveau zoveel mogelijk bij elkaar wordt gehouden en instructie en begeleiding krijgt van de eigen leerkracht. 
We werken met een klassikale instructie en verkorte instructie. Na de klassikale instructie volgt de directe intensieve begeleiding in een kleine groep leerlingen en directe feedback. 
Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen naast de convergente differentiatie wekelijks in een kleine groep gelijkgestemde passend aanbod. 

Vanuit dit uitgangspunt wordt de afstemming op verschillen tussen kinderen georganiseerd.
De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt in beeld gebracht door de leerkracht. De leerkracht werkt samen met de intern begeleider, eventueel met behulp van externe instanties. 
De samenwerking School-Ouders-Kind vinden we belangrijk.