Visie van obs de Kameleon

Op de Kameleon wordt op adaptieve wijze onderwijs gegeven, waarbij we tegemoet komen aan de drie basisbehoeften van een kind:
  • autonomie (zelfstandigheid, maken van eigen keuzes, zelf ontdekken en experimenteren)
  • competentie (zelfvertrouwen, geloof in jezelf, jezelf kennen, goed zelfbeeld)
  • relatie (relaties aangaan en onderhouden, acceptatie van en door anderen)
Leerkrachten op de Kameleon zetten vaardigheden in op het gebied van klassenmanagement, instructie en interactie om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften. We bieden de instructie op drie niveaus aan en indien nodig hanteren we eigen aparte leerlijnen.

Door middel van een leerlingvolgsysteem bewaken en begeleiden we het leerproces van de kinderen. Voor kinderen die méér aankunnen, creëren we een breder aanbod van de leerstof. Kinderen met een leerlinggebonden financiering ontvangen specifieke onderwijsbegeleiding buiten de groep. Een remedial teacher verzorgt dit aanbod. Een intern begeleider coördineert de zorg.

Aan de autonomiebehoefte wordt tegemoet gekomen door te werken met de takenbrief in alle groepen. Via dag- en weektaken plannen de kinderen zelfstandig tijdens het takenwerk het individueel werk.

De takenbrief dient ook als communicatiemiddel en volgsysteem ten aanzien van het welbevinden. Ouders, kind en leerkracht reflecteren wekelijks op het proces en product. 

Daarnaast streven we ernaar de kinderen zo goed mogelijk sociaal en emotioneel te begeleiden en weerbaar te maken. Dat doen we door veel met kinderen te praten, zodat ze geholpen worden bij het verwerken van ervaringen en bij het aanvaarden, uitdrukken en plaatsen van gevoelens die een hindernis kunnen vormen in hun groeiproces. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, waarin het competentiegevoel (FIdes; zelfvertrouwen, geloof in jezelf) voorop staat, is daarbij het doel.

Het met elkaar praten vindt plaats in een kring, waar we de dag mee openen en afsluiten. Respect tonen voor elkaar, op een prettige manier met elkaar om gaan, het kunnen oplossen van conflicten en het waarderen en accepteren van elkaar zijn belangrijke aspecten, die een voorwaarde vormen voor de ontwikkeling van een kind op elk gebied. We werken volgens Klassenkracht, de Respect-aanpak.

Samenwerken, samen leren en samen spelen zijn hierin belangrijke elementen. Als doorgaande lijn lopen afspraken en regels op dit gebied en alle leerkrachten verzorgen planmatig activiteiten op het gebied van de sociale weerbaarheid.

We erkennen dat betrokkenheid een voorwaarde is voor een optimale ontwikkeling en zorgen ervoor het leerproces zo in te richten dat de betrokkenheid en taakgerichtheid van de kinderen groot is.

We stimuleren de expressieve en creativiteitsontwikkeling van kinderen. Creatief tijdens de crea-middagen; met je handen iets moois creëren van papier, hout en koken onder begeleiding van ouders. Creativiteitsontwikkeling stimuleren door moeilijke vraagstukken of problemen op te lossen. We zijn nieuwsgierig naar jouw creatieve oplossingen en gedachten.